Současné pojetí BOZP v organizacích

12.2. 2019 (Aktualizováno: 25.10. 2019)Dagmar Urbanová2707x

Vnímání a uplatňování BOZP v českých organizacích se v průběhu času mění. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byla sjednocována legislativa a od 1. ledna 2001 byla tehdejší novelou zákoníku práce do našeho právního řádu v plném rozsahu zapracována nová filosofie pro oblast BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), obecně nazývána nové pojetí BOZP.

V současném pojetí BOZP je kladen důraz na systémový přístup. BOZP je zásadní součástí řízení organizace a je závislé na řízení organizace jako celku, je nedílnou součástí firemní kultury, krizového managementu a dalších složek v managementu organizací. BOZP samo o sobě je velmi často se měnící oblast a vyžaduje permanentní pozornost a proto je systémový přístup nezbytný.

Oblast BOZP je velice široký mezivědní obor, jehož cílem je vytvářet systémy pravidel, jež chrání zaměstnance (žáky, studenty na praxi, OSVČ) před negativními důsledky života v pracovním procesu.

Současné pojetí BOZP usiluje o omezení všech negativních aspektů souvisejících s prací, včetně stresu, šikany, obtěžování, nerovného zacházení na pracovišti atd. a obsahuje pravidla nejen pro ochranu před vznikem pracovního úrazu, ale i před poškozeními, jež nejsou ihned zjevná a mohou se projevit až po mnoha letech (např. práce na počítači). BOZP však slouží zároveň k ochraně zaměstnavatele, zejména před ekonomickými následky vyplývajícími ze snížení zdraví zaměstnanců.

Pravidla a opatření pro BOZP jsou uvedena v řadě právních a technických předpisů, technických normách a v interních dokumentech jednotlivých organizací. Pro zajištění BOZP v organizaci však není prvořadé znát znění jednotlivých právních předpisů, nýbrž mít zavedený systém managementu BOZP. Znění jednotlivých právních předpisů řešících BOZP většinou nestanovují konkrétní požadavky, ale předpokládají vyhodnocení konkrétních podmínek u zaměstnavatele a na jejich základě pak stanovení konkrétních požadavků pro danou organizaci.

Zákoník práce (§ 102), jakožto nejvyšší právní předpis pro oblast BOZP stanovuje: „Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizik.“

BOZP již v dnešní době není tedy jen technickou záležitostí „firemního bezpečáka“, ale součástí práce všech vedoucích zaměstnanců (v roli manažerů lidských zdrojů) i všech ostatních zaměstnanců (v roli ochránce svého zdraví, jako součásti svého potenciálu pro trh práce).

Pro zajištění minima z oblasti BOZP je hned prvním úkolem zaměstnavatele zajistit si pro svou organizaci odborně způsobilou osobu k prevenci rizik (OZO)lékaře, který mu poskytuje závodní preventivní péči. OZO musí splňovat kvalifikační požadavky uvedené v § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Ostatním konkrétním povinnostem pro naplnění minima BOZP se budeme věnovat v některém z dalších článků.


Tagy:
Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.