Co je norma ISO 45001?

29.1. 2019 (Aktualizováno: 5.12. 2019)Dagmar Urbanová2744x

ISO 45001 je mezinárodní norma a celé označení české verze je ČSN ISO 45001:2018. Obsahuje soubor procesů pro zlepšení bezpečnosti práce a nahrazuje normu OHSAS 18001.

Název této normy zní: „Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití“ a česky jí vydává: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Stejně, jako ostatní normy systémů managementu zachovává norma shodnou strukturu a je tak snadno kompatibilní s ostatními normami (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 a další).

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je faktor, který se dotýká všech organizací. Jeho sledování je zakotveno v zákonech zemí po celém světě. Norma je postavena tak, aby pomohla organizacím všech velikostí ve všech odvětvích průmyslu.

Hlavním cílem této normy je podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP a očekává se od ní, že s její pomocí dojde ke snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Z údajů Mezinárodní organizace práce (ILO) vyplývá, že celosvětově zemře každý den téměř 7 700 pracovníků na následky pracovních úrazů nebo nemocí z povolání. Ročně dochází k 374 milionů úrazů a nemocí z povolání bez smrtelných následků, které však často končí dlouhodobou pracovní neschopností.

Na tvorbě normy se podíleli odborníci ze 70 zemí a měla by tak poskytovat všem druhům organizací efektivní a užitečný návod pro zlepšení bezpečnosti práce na celém světě.

Zavedení této normy umožní Vaší organizaci udržet krok s právními předpisy a vytvořit systém, který chrání Vás i Vaše zaměstnance.

ISO 45001 Vám pomůže:

  • identifikovat a kontrolovat zdravotní a bezpečnostní rizika
  • minimalizovat náklady na úhrady následků poškození zdraví
  • předcházet případným sankcím od kontrolních orgánů
  • zvyšovat důvěru zaměstnanců
  • zvyšovat image bezpečné firmy vůči zákazníkům.

Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s novou ISO 45001. Světová asociace akreditačních orgánů (IAF), jejímž hlavním úkolem je vytvořit jednotný celosvětový program pro posuzování shody nabízí na svých webových stránkách dokument Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007, který certifikačním a akreditačním orgánům doporučuje postupy  pro přechod z OHSAS 18001 na ISO 45001.  

 

Zdroje:
International Accreditation Forum  https://www.iaf.nu/
Česká agentura pro standardizaci http://www.agentura-cas.cz/o-nas

Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.