Interní audit podle ISO

11.2. 2019 (Aktualizováno: 14.10. 2019)Dagmar Urbanová5200x

Interní audit je nástroj, s jehož pomocí organizace ověřují funkčnost a platnost celého systému, případně vybraných částí, v aktuálním čase.  Interní audity je možno provádět na jakoukoliv činnost, či útvar, osoby, nebo dokumentaci a to i bez zavedeného systému managementu podle norem ISO. Pokud má však organizace zavedený systém managementu, je interní audit jeden z povinných prvků a musí pak splňovat požadavky na jeho provádění podle normy.

Norma ISO 9001 požaduje, aby organizace prováděla interní audity v plánovaných intervalech, aby získala informace o tom, zda systém managementu kvality odpovídá vlastním požadavkům organizace a současně požadavkům normy a zda je systém efektivní. Interní audit provádí interní auditor.

Normy systému managementu (ISO 9001, ISO 14001 a další) stanovují několik základních požadavků na plánování a provádění interních auditů. Jako návod k interním auditům je možno využít normu ISO 19011 – Směrnice pro auditování systémů managementu.

Interní auditor

musí být osoba způsobilá a současně nezávislá. Není možné, aby stejná osoba prováděla činnost, kterou následně audituje. Ve velkých organizacích jsou zpravidla útvary interního auditu, nebo alespoň dvě osoby způsobilé provádět interní audit, které mohou auditovat své činnosti vzájemně. V menších organizacích může být zaměstnávání a udržování minimálně dvou interních auditorů zbytečně nákladné a vhodným řešením je proto zvolit externí osobu. Ideálně osobu, která nevykonává žádné jiné činnosti ve firmě, které podléhají auditu, ale zároveň zná prostředí dané organizace.

Frekvence auditů

Interní audity je možno provádět v jakýchkoliv organizacích bez ohledu na to, zda mají, či nemají zavedený systém managementu podle norem ISO. V případě, že je však organizace v procesu zavádění systému managementu podle některé z norem, je nutné prověřit celý systém alespoň jedním interním auditem ještě před certifikací. Po vydání certifikátu je pak vhodné plánovat tak, aby byl v průběhu jednoho roku, proveden audit každého jednotlivého prvku normy. Může se tedy jednat o jeden audit do roka celého systému (všech prvků normy v jednom auditu), nebo několik auditů ročně, kdy je každý věnován jiné části systému.

Dodavatelský audit

Audity u dodavatelů jsou specifickým druhem auditů, které slouží k ověření vhodnosti dodavatelů výrobků, služeb nebo materiálů a k ověření systému kvality dodavatelů. Realizuje se na základě potřeby a rozhodnutí vedení firmy.

Čeká Vaši firmu certifikace, recertifikace, nebo kontrolní audit systému podle norem ISO od certifikačního orgánu a nemáte interního auditora? Nebo potřebujete provést interní audit další nezávislou osobou? Řešením je, zajistit si interní audit externě.


Dagmar pečuje o celý projekt ISOSERVIS, jehož úkolem je přibližovat normy managementu malým a středním firmám. Její vášní je proměňovat chaos ve smysluplné systémy a vyhledávat vždy ta nejjednodušší řešení.