OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

fyzické osoby

Dagmar Urbanová

se sídlem Strančická 3339/37, 100 00 Praha - Strašnice

identifikační číslo: 63618567

zapsaná v živnostenském rejstříku, sp. značka: SZ P10-079557/2014

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách provozovaných Dagmar Urbanovou a platí pro prodej produktů a služeb prostřednictvím webových stránek na internetových adresách:

www.isoservis.cz a www.dagmarurbanova.cz 

 

 

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) fyzické osoby Dagmar Urbanové, se sídlem Strančická 3339/37, 100 00, Praha - Strašnice, identifikační číslo: 63618567, zapsané v živnostenském rejstříku sp. značka: SZ P10-079557/2014 (dále jen „zhotovitel“) jsou platné pro prodej produktů a služeb prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek zhotovitele. Prodej je uskutečňován na internetové adrese www.isoservis.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.    Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5.    Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.    Vybrané webové rozhraní zhotovitele obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou konečné. Prodávající není plátce DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost zhotovitele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.    Objednávkový formulář obsahuje vždy informace o objednateli, objednávaném produktu, ceně, způsobu úhrady kupní ceny a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3.    Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky).

2.4.    Objednávku podá objednatel kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a zhotovitelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny  smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5.    Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

2.6.    Zhotovitel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.    Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné.

2.8.    V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zhotovitel splnit, zašle objednateli na elektronickou adresu objednatele pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko objednatele.

2.9.    Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací objednatele prostřednictvím elektronické pošty. 

2.10. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný účetní doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.12. Objednatel je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a konzultací je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

  1.   CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle smlouvy objednatel hradí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 220374004/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet zhotovitele“);

3.2.    V případě on-line produktů je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy.

3.4.    V případě osobních konzultací je cena splatná do 14 dnů od vystavení faktury.

3.5. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3.6.    Případné slevy z ceny služeb poskytnuté zhotovitelem nelze vzájemně kombinovat.

3.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví zhotovitel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli fakturu. Zhotovitel není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví zhotovitel objednateli po uhrazení ceny produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

 

  1.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.    Objednatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

4.2.    Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  1. a)    prodlení objednatele s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
  2. b)    porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany objednatele.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1.    U on-line vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany zhotovitele na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2.    Přístupové údaje poskytne zhotovitel objednateli po zaplacení celé smluvní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5.3.    V případě osobních konzultací, nebo jiných živých akcí, např. školení apod., zhotovitel dodává objednanou službu v termínu, na kterém se zhotovitel s objednatelem vzájemně prokazatelně domluvili. Místo provedení služby je stanoveno prostřednictvím webových stránek, nebo na základě informací od objednatele, zpravidla v provozovně objednatele. Za splnění služby se považuje osvědčení o absolvování školení, záznam z konzultace, interního auditu, případně podpisu zhotovitele jako účastníka v záznamu třetí strany.

 

  1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

6.1.    Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu objednatele. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2.    Produkty, které zhotovitel prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, může být objednateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Objednatel odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

  1. GARANCE KVALITY SLUŽEB A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Zhotovitel odpovídá objednateli, že služba má vlastnosti, které zhotovitel uvádí na webových stránkách. Služby a jejich výsledky vycházejí z norem a právních předpisů platných v době poskytnutí služby.

7.2.    Zhotoviteli záleží na spokojenosti uživatelů s nabízenými službami, proto poskytuje u vybraných produktů (online programy) možnost odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz v případě, že produkt nesplnil garantované výsledky. Zda a jaká je garance u konkrétního produktu poskytována, je uvedeno na webových stránkách vybraného produktu.

7.3.    Odstoupení od smlouvy v případě nesplnění garantovaného výsledku zašle objednatel elektronickou formou na isoservis@isoservis.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury.

7.4.    Peníze zhotovitel vrátí bezhotovostně na číslo účtu uvedené objednatelem. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci přístupu objednatele k produktu.

7.5.    Ostatní vadná plnění  uplatňuje objednatel bez zbytečného odkladu. Objednatel může požadovat bezplatné odstranění vady, nebo  přiměřenou slevu z ceny produktu.

7.6.    Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

7.7.    Zhotovitel neodpovídá za vady, které mohou vzniknout objednateli v důsledku pomalého internetového připojení uživatele, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není zhotovitel schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty obsahují pouze návody a doporučení, zhotovitel rovněž  neodpovídá za  úspěch či neúspěch objednatele při aplikaci v praxi.

 

 

  1.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.    Tyto obchodní podmínky jsou vystaveny na webových stránkách www.isoservis.cz.

8.2.    Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem.

8.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.

8.4.    Názvy článků těchto obchodních podmínek nemají právní, ale pouze orientační význam.

8.5.    Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu objednateli, přičemž zhotovitel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky služby budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.

8.6.    V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne zhotovitel objednateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

8.7.    Kontaktní údaje zhotovitele: adresa pro doručování Strančická 3339/37, 100 00. Praha 10; adresa elektronické pošty isoservis@isoservis.cz; telefon +420777342242.

 

V Praze dne 01. 12. 2018